גי-ז הנשה שאר ,94 'סמ ןחבמ
כ-די הנשה שאר ,95 'סמ ןחבמ
זכ-אכ הנשה שאר ,96 'סמ ןחבמ
דל-חכ הנשה שאר ,97 'סמ ןחבמ
ז-ב תינעת הל הנשה שאר ,98 'סמ ןחבמ