די-ח תינעת ,99 'סמ ןחבמ
אכ-וט תינעת ,100 'סמ ןחבמ
חכ-בכ תינעת ,101 'סמ ןחבמ
ה-ב הליגמ אל-טכ תינעת ,102 'סמ ןחבמ