בכק-זטק ארתב אבב, 251 'סמ ןחבמ
טכק-גכק ארתב אבב, 252 'סמ ןחבמ
ולק-לק ארתב אבב, 253 'סמ ןחבמ
דסק-חנק ארתב אבב, 257 'סמ ןחבמ
ועק-בעק ארתב אבב, 259 'סמ ןחבמ, ג-ב ןירדהנס