םוי ביצנ
לש
תעד דמל
ימויה ףדה דומילל שרדמ תיב


(םומינימ) שדוחל 12.50 $ ךסב המורתב
(םיק'צ / עבק תארוהב םיווש םימולשת 12-ב)
(םומינימ) הנש לכב ימעפ דח םולשתב 150 $ וא

שרדמה תיבב הרותה דומיל תוכז תא שוכרת
הנשב דחא םוי -ל
םויה ותואב רטפנש בורק תמשנ יוליעלו רכזל החצנהכ
םיאושינ םוי ,תדלוה םוי דובכל
.רכמו בורק לש החלצהלו האופרל תוכזכ

תיבבש םויה ביצנ חולב שכרנש םויב הנש ידימ בצות םויה ביצנ לש החצנהה
. "תעד דמל" שרדמה

ךל תדמועה שכרנש םויב "תעד דמל" שרדמה תיבב תדמלנה הרותה דומיל תוכז דבלמ
:םירפסב אבומכ אבה םלועל םג תמייק ןרקה
"ותכימת תוכזב הדמלנש הרותה לכ תא והודמלי אבה םלועלו"
(ח"שת 'א הקדצ ליעמ ,ט"כ םיליהת ,תוליהת ףסוי ,ח"י ילשמ ,ח"ל תלהק ,ךנא תמכח)

"תעד דמל" שרדמה תיבב הרותה דומילל ףתוש היה
.הנשב דחא םוי לש םוי ביצנ תשיכרב

ליגר ראודב חלשו אלמ
םיטרפה ספוט תא ונלש ינורטקלאה ראודב תורישי וא/ו
02-6426432 :ל תינופלט ונילא הנפ וא
תשיכר תא ךמע םאתנ ונאו
"םוי ביצנ"