eliahu.gif (2989 bytes)

א"נ\ 5-786 א"נשת ןויס

ה צ ל מ ה

ק"היעב רשא "תעד דמל" שרדמה תיב תודוא בוט ץילמהל ולא תורושב אב יננה
הרות לידגהל תובר םישועה םיבושחה םינברה לש םתושארב ו"ת םילשורי
.א"טילש טשקב המלש 'ר ג"הרהו א"טילש טשקב בד 'ר ר"הרה הרידאהלו

ומויב םוי ידימ ימויה ףדה לע םיניוצמ םיכרבא םידקוש ל"נה שרדמה תיבב
ףא הנורחאל .עובשה ךשמב ודמלש לע םה םינחבנ עובש ידימ ךכל ףסונבו
יעובשה ןחבמה תא עובש ידימ םימגרתמה תובישי ינב לש דחוימ תווצ ומיקה
.תיסורל ימויה ףדה לש

,הבידנ חורו הבוט ןיעב םעייסלו ,םירוביגב 'ה תרזעל אבל הבר הוצמ
,החמשלו ןוששל ,הכרבלו הבוטל םיעייסמהו םירזועה בל תולאשמ אלמי ה"בקהו
.ר"יכא ,אילעמ תואירבו ,יחיור ינוזמו ייח ינבל ,רשואל

signature_eliyahu.gif (1995 bytes)

backheb.gif (194 bytes)