events and approbations

17.jpg (19120 bytes)

םייס ,הרופ דומיל תונש יצחו עבש רחאל 1997 רבמטפס- ז"נשת לולא שדוחב
ס"שה לכ דומיל תא "תעד דמל" שרדמה תיב לש ןושארה םידימלתה רוזחמ
תמר" םיעוריאה זכרמב ךרענש םיפתתשמ בר יגיגח "רניד"ב ןיוצ עוריאהו
רוביצ ישיאו תובישי ישאר ,םינייד ,םינבר תופתתשהב םילשוריב "רימת
.הנושארה הרושהמ

18.jpg (17691 bytes)

םירבדבש טרמלוא דוהא רמ תסנכה רבח םילשורי תייריע שאר היה רנידב יזכרמה םאונה
תא םישגהל "תעד דמל" שרדמה תיב תלהנה ידיב עייסלו ךומתל ארק םימח
.תוצופתבו לארשיב םיינחור םיגיהנמו םינברל הרשכהו ךוניח תיבכ ויתורטמ

19.jpg (14881 bytes)

םינברה ילודג לכ לש תומחה םהיתוצלמהו םתכימתל הכוז "תעד דמל" שרדמה תיב
.ההובגה ותמר תאו ותוידוחיי תא םיחבשמה םיגוחה לכמ לארשיב

 

.תונוש תומכסה תוארל ןאכ ץחל

ןורבח תבישי שאר ,אדיורב לסיז החמש ברה
ןידה יתב תובא שארו ישארה ברה ,ץילוק קחצי ברה
לארשיל ישארה ברה ןויצל ןושאר ,ףסוי הידבוע ברה
לארשיל ישארה ברה ןויצל ןושארה ,והילא יכדרמ ברה
לארשיל ישארה ברה ,אריפש םהרבא ברה
ריואה ליח בר ,ןונבל המלש ברה