,דובכל

תעד דמל
ימויה ףדה דומילל שרדמ תיב
ןגו תיב 5 וטוסאק בוחר
91160 םילשורי 16010- .ד.ת

,בר םולש

"תעד דמל" שרדמה תיבב הרותה דומילל ףתוש תויהל םכתשקבל הנענ יננה
המורתב הנשב דחא םוי לש הרותה דומיל תוכז תא שוכרלו םוי ביצנכ
ימעפ-דח םולשתב וא שדוח ידימ (םומינימ) -12.50 $-ס"ע * עבק תארוהב
.הנשל (םומינימ) 150 $ ךסב

:םיטרפה ב"צמ

:החפשמ םש*
:יטרפ םש*
:1 תבותכ*
:2 תבותכ
:ריע*
:הנידמ*
:תיבב ןופלט*
:הדובעב ןופלט
:דיינ ןופלט
:ינרטקלא ראוד

: (שדוח ,םוי) אוה הנש ידימ םויה ביצנ תויהל ינוצרבש ךיראתה


חסונה תא "תעד דמל" שרדמה תיבבש םויה ביצנ חולב ל"נה ךיראתב ביצהל שקבא
**:ןלהלדכ

ונגיצנו ונילא ינורטקלאה ראודב תיטמטוא חלשי הז בתכמו , SUBMIT-ה ןצחל לע שקה ,"תעד דמל"ל היצמרופניאה תחילשל
.המורתה תרדסהל רשק ךתא רוציי

לש הנומת + םוי ביצנ תדועת ד"סב חלשת םויה ביצנל**
.שרדמה תיבבש םויה ביצנ חולב החצנהה

:לא תונפל אנ ראודה תועצמאב עבק תארוה ספוט תלבקל *
91160 םילשורי 16010 .ד.תל "תעד דמל"
02-6426432 :לט