המ-טל ןיטיג 182, 'סמ ןחבמ
פ-דע ןיטיג 187, 'סמ ןחבמ
זפ-אפ ןיטיג 188, 'סמ ןחבמ
ה-ב ןישודיק ,צ-חפ ןיטיג 189, 'סמ ןחבמ