גכ-חי תובותכ ,134 'סמ ןחבמ
ל-דכ תובותכ ,135 'סמ ןחבמ
זל-אל תובותכ ,136 'סמ ןחבמ
דמ-חל תובותכ ,137 'סמ ןחבמ
אנ-המ תובותכ ,138 'סמ ןחבמ
חנ-בנ תובותכ ,139 'סמ ןחבמ
הס-טנ תובותכ ,140 'סמ ןחבמ
בע-וס תובותכ ,141 'סמ ןחבמ
טע-גע תובותכ ,142 'סמ ןחבמ
ופ-פ תובותכ ,143 'סמ ןחבמ
גצ-זפ תובותכ ,144 'סמ ןחבמ
ק-דצ תובותכ ,145 'סמ ןחבמ
זק-אק תובותכ ,146 'סמ ןחבמ
ביק-חק תובותכ ,147 'סמ ןחבמ