גי-ז םיחספ ,48 'סמ ןחבמ
כ-די םיחספ ,49 'סמ ןחבמ
זכ-אכ םיחספ ,50 'סמ ןחבמ
דל-חכ םיחספ ,51 'סמ ןחבמ
אמ-הל םיחספ ,52 'סמ ןחבמ
חמ-במ םיחספ ,53 'סמ ןחבמ
הנ-טמ םיחספ ,54 'סמ ןחבמ
בס-ונ םיחספ ,55 'סמ ןחבמ
טס-גס םיחספ ,56 'סמ ןחבמ
וע-ע םיחספ ,57 'סמ ןחבמ
גפ-זע םיחספ ,58 'סמ ןחבמ
צ-דפ םיחספ ,59 'סמ ןחבמ
זצ-אצ םיחספ ,60 'סמ ןחבמ
דק-חצ םיחספ ,61 'סמ ןחבמ
איק-הק םיחספ ,62 'סמ ןחבמ
חיק-ביק םיחספ ,63 'סמ ןחבמ
ה-ב םילקש אכק-טיק םיחספ ,64 'סמ ןחבמ