דצ-חפ ןירדהנס, 272 'סמ ןחבמ
אק-הצ ןירדהנס, 273 'סמ ןחבמ