בי-ו םילקש ,65 'סמ ןחבמ
טי-גי םילקש ,66 'סמ ןחבמ
ה-ב אמוי בכ-כ םילקש ,67 'סמ ןחבמ