אי-ה תומבי ,115 'סמ ןחבמ
חי-בי תומבי ,116 'סמ ןחבמ
הכ-טי תומבי ,117 'סמ ןחבמ
בל-וכ תומבי ,118 'סמ ןחבמ
טל-גל תומבי ,119 'סמ ןחבמ
ומ-מ תומבי ,120 'סמ ןחבמ
גנ-זמ תומבי ,121 'סמ ןחבמ
ס-דנ תומבי ,122 'סמ ןחבמ
זס-אס תומבי ,123 'סמ ןחבמ
דע-חס תומבי ,124 'סמ ןחבמ
אפ-הע תומבי ,125 'סמ ןחבמ
חפ-בפ תומבי ,126 'סמ ןחבמ
הצ-טפ תומבי ,127 'סמ ןחבמ