CATALOG / גולטק

סיכבו ףדמב םיקנע תיירפס

רסומו הפקשה

תודיסח ירפס

דוסי ירפס

ל"זח ישרדמ

הכלה ירפסו םיקסופ

תובושתו תולאש

דומילה יכרדו הרות דומלת

ךוניח יניניעו וריבחל םדא ןיב

רזע ירפס

תותכסמ ישודיחו ישוריפ

הליפת ינינע

שדוקה ןושל ינינע

םינמזו םידעומ

םיקסופהו ס"שה יללכ

תובא יקרפ ישרפמ

ך"נו הרות ישוריפ

תואיצמה ירקיו אלפ ירפס

םילודגה תודלות

(י"שמ) תודהיה ישרושו תשרומ תיירפס

Jewish Heritage & Roots Library

 

 

 

 


סיכבו ףדמב םיקנע תיירפס

רסומו הפקשה ףדמ

(15x23) .םידומע 220 .ןואג הידעס וניברל תועדהו תונומאה .128

(םימדוקה תורודב םת וניברל סחוימ) .הפקשהו רסומ ינינע .רשיה רפס .20
(10x15) .םידומע 128 .שדח רדס

(10x15) .םידומע 64 .ן"במרל לומגה רעש .84

(10x15) .םידומע 188 .ן"במרל ןוחטבו הנומא .90

ורוד ןב ,"םלוע תניחב" לעב) ינינפה היעדי וניברל .םינינפה רחבמ .21
רדס .רצק ןונגסב תעדו רסומ המכח ירמאמ .קיפסמ שוריפ םע (א"בשרה לש
(10x15) .םידומע 144 .שדח

.ם"במרל םירפס השולש .37
("םיקרפ הנומש") תובא תכסמ המדקה*
.םיערז רדסל המדקה*
.קלח קרפל ושוריפמ תדה ידוסי*
(10x15) .םידומע 135 דחיב .שדח רדס

.ם"במרה תובושתו תורגא .54
(15x23) .םידומע 248 (הכלהב ןה תובושתה)

.הנוי וניברל םירפס השולש .68
הבושתה דוסי * האריה רפס * הבושת ירעש *
.וריבודרוק השמ וניברל הרובד רמות ולאל ףסונ םגו
(12x16) .םידומע 208 דחיב

ףוסב יח רשא אייח רב םהרבא יבר ןומדקהל רסומ רפס .שפנה ןויגה .182
(14x21) .םידומע 108 .הריציל תישימחה ףלא

(14x21) .םידומע 432 .ייחב וניברל תובבלה תבוח .186

(12x16) .םידומע 190 .םיקידצ תוחרוא .72

.םידומע 250 .ס"שה לע ן"רה שרפמ ,םיסינ וניברל .ן"רה תושרד .109
(10x15)

.תדה ירקעב םיפיקמו םיבחר םירמאמ .ובלא ףסוי יברל םירקעה רפס .127
(14x21) .םידומע 386

(10x15) .םידומע 120 .שדח רדס .וטאצול םייח השמ יברל םירשי תליסמ .12

יברל םויה רדסו ןתנווכו תוליפתה .ל"חמרה ןקיתש הבישיה תונקת .197
םירמא רבח .תומוקמ הארמו םינויצ תורעה םע הבודפמ ל"צז םולש בקעי
(14x21) .םידומע 128 .דחא ךרכב םירפס השולש

(10x15) .םידומע 64 .םירשי תליסמ רוציק .105

חוכיו ךרד תורורב תויארו םיתפומ .וטינ דוד יברל .ינש ירזוכ .81
(14x21) .םידומע 150 .ל"זרמ ונלביקש הפ לעבש הרות תתימא לע

.ןוחטבה תרות לכ תא ללוכ .'הב ןוחטב לש ותוהמו ותוצמ לע .'הב חטב .23
.השק הכירכ .שדח רדס .םינורחאו םינושארה ילודג לש םהירפסמ טקולמ
(10x15) .םידומע 375

אלמ ףקיהב הרותה תופקשה לכ ןיבהל ידוסי רפס .ט"יבמל םיקלא תיב .52
(14x21) .םידומע 332 .םיקסופה ילודגמ דחאמ .המיהדמ תוקמעבו

המוקה ןטק רפס .איצניוו ד"בא אנידומ יד הדוהי יברל קידצ חמצ .30
ןח אצמל ,םדוהו תודמה תולעמב המכחו הניב שונאל דמלמ .המכחב לודגו
.םידומע 83 .ו"טרת אנליוו סופד םוליצ .םדאו םיקלא יניעב בוט לכשו
(10x15)

.ה"לשה לעב יבא ,ץיוורוה יולה יתבש ר"ב םהרבא יברל םהרבא תירב .28
האריל םירענו םינקז ודמליש אלילק אנשילב רסומ ירפס לכ טעמכ וב ללכנ
(12x16) .םימיה לכ 'ה תא

.היבצמ לכב המשנה ינינע לכ ףיקמה לארשי ןב השנמ יברל .םייח תמשנ .107
(15x23) .םידומע 240 .תורוד המכמ ,הז ןינע לע יסאלקה רפס

.ל"זח ירבדב הנבהל םישק םינינע לע .גארפמ ל"רהמל הלוגה ראב .103
(14x21) .םידומע 160

קדצ ינזאמב הדובעהו הרותה יכרד סלפל דסונ .א"רגהל המלש ןבא .34
.אנליוו סופד םוליצ .חור יעות םהב ולשכי לבל לושכמ ינבא לכ םהמ תונפלו
(12x16).םידומע 144

.א"רגה ירמאמ לע דסוימ .ןאצלאמ לאומש יברל .החגשההו הנומאה .14
(10x15) .םילשורי סופד יפל תאז הרודהמ .ד"כרת גרובסגינעק ןושאר סופד

(15x20) .םידומע 100 .ן'יזאלוומ םייח יברל םייחה שפנ .119

ןה וארוב תווצמ םייקל לארשימ םדאה שגי דציכ .םינשה רוא רפס .188
יולה בייל הירא יבר תאמ .םויה רדס יפל ךורע .ןנברד ןה אתיירואד
(14x21) .םידומע 176 .(א"רגה תמכסה ולביקש םיינשהמ דחא) ןייטשפע

לארשי יבר לש לודגה ודימלת ,תודיפל השמ רדנסכלא יברל תמא ירבד .49
.שפנה קמועל םידרויו םיבקונש תוילכ רסומו המכח הפקשה ירבד .רטנאלס
(10x15) .םידומע 220

הבותכה הרות תדועתמ וב רבודמ" .רילעה עשוהי יברל תדה זועמ .121
ועבטה םהינדא המ לע דומלתב רשא תותכמסאו תושרד ,הרוסמה התוער לע
תוכרב תכרעמ לע שורד ."הליפת תיב" םע .'וכו "ןנברד יניד תרימש בויחו
(12x16) .םידומע 172 דחי םהינש .הליפתה

(12x16) .םידומע 192 .באנטאסמ לדנעמ יברל שפנה ןובשח .106

.ודגנ תונעט תכרפהו שפנה ןובשח רפסה תולעמב .ןובשח ואוב סרטנוק .163
(12x16) .םידומע 80 (סייו ןושרג בקעי ברה)

ןורכז סרטנוק םע .וירמאמ ,ותוישיא ,ויתודלות .הקדובלסמ אבסה .126
.שטיוואבייל דוד יבר לש תוחישו םירמאמ .דודל
.םידומע 350 דחי םהינש
(14x21)

:םירעש השולש וב ללוכ .םייחה תונייעמ .92
קידצה חכ * הליפתה תדובע * הרותה תלימע *
.א"עיז םינומדקה וניתובר לש הריאמה הירלקפסאב
(10x15) .םידומע 208

תא ביהלמ .ןדיק ד"בא ,רבליזנייפ יולה המלש יברל תודמה תמלשה .132
(12x16) .םידומע 96 .תודמה תרות ןויעו דומילב םלתשהל תובבלה

אפרמ לעב ישוריפ םע הרותב םיבותכה תוריכזה שש .תוריכזה רפס .174
(14x21) .םידומע 54 .יול תשודק לעבו שפנל

.ל"צז יקסנליפת רפוס לאנתנ ר"ב לאומש וניברל .האווצה סרטנוק .25
החלצהה ךרד הרומו דומילה יכרדב הרות ינבל הקומע הצעו רסומו המכח אלמ
(10x15) .םייחה יליבשב

ןנחלא יבר לש ונב)ל"צז ןמרסו החמש רזעלא יבר ינינפ .רזעלא תחמש .3
.םידומע 100 .וידימלתמ דחאמ תעדו הפקשה ירבד טוקיל .(ד"יה ל"צז ןמרסו
(10x15)

ןבל בורקה ןונגסב הבושתה תוביתנב םדאה תא ךירדמו ררועמ .ובוש .42
.א"טילש םיובלדנמ הירא רדנסכלא ברהל .תישעמ הדובע ךלהמבו ,ונרוד
(12x16) .םידומע 55

.(רואמ באז ברה) .תולדתשהו ןוחטב ינינע לע .לדתשמהו ןימאמה .15
(10x15) .םידומע 160

תוער תוריזג לטבל ןתינ דציכ ןיבהל ןויסנ .תוינחור תויולדתשה .66
."לדתשמהו ןימאמה" רפסל המלשה .ןוחטבו תולוגס ,הליפת י"ע
(10x15) .םידומע 160 .(רואמ באז ברה)

.ורבח תא רעצמל םישנועה תרמוח לע ל"זחמ טוקיל .ויתואצותו רועיצה .51
(10x15) .םידומע 96 .(רואמ באז ברה)

הארמו שפנלו ףוגל סעכה תוער לכ הרצקב ףיקמה .ויתואצותו סעכה .100
.(רואמ באז ברה).םימויאו םיארונ םה ויתואצותש ךיא םירישע תורוקממ
(10x15) .םידומע 96

.וז הדימ לע רבגתהל םינינועמל תורוקמ טקל .היתואצותו תולצעה .149
(10x15) .םידומע 112 .(רואמ באז ברה)

תוארונה תואצותו תועינצה תרימשמ תוילעותה לדוג .תועינצ לש החוכ .112
(10x15) .םידומע 128 (רואמ באז ברה) .הרדג ץרופהב ו"ח

םידימלתו םינב ךוניח ,תיב םולשב .הרות לש הכרדב העפשהו הוחא .191
(11x18) .םידומע 144 (רואמ באז ברה) .הרבח יסחיו

ןינע לע .בבל רב סרטנוק .םייניע תרימש ןינע לע .ןיע ילע סרטנוק .82
(10x15) .םידומע 160 דחיב .םירקי םיטוקיל ינש .הבשחמה תרימש

,ותליפתו ךרדה תרימש ינינע ,הרימשל תוליפתו םיקוספ .הרימש רפס .96
(10x15) .םידומע 112 .םדאה תרימשל םילגוסמה םינינע ג"כ

יבר ןואגה לש תוביהלמה תוחישהמ רסומה תודוסי .יתימאה רצואה .97
(12x16) .םידומע 228 ."רוא הרות" תבישי שאר א"טילש גרבנייש סחנפ םייח

םדאה דיקפת .ןמאנ דבע .וידיקפתו םדאה תלעמו תוביבח .םדא ביבח .74
.םידומע 176 דחי םהינש (ץרווש לאוי ברה) .וינודאל דבעכ וידועי אלמל
(10x15)

.(ץרווש לאוי ברה) .ןקז דובכ ינידו םדאה ייח תפוקת .תורחבו הנקיז .88
(10x15) .םידומע 160

תוכרב ינינע ,םיאורבלו 'תי ארובל בוטה תרכה ןינע .בוטה תרכה .175
.(ץרווש לאוי ברה) .ונייחהשו ביטמהו בוטה ,סנ יל השעש ,למוגה
(12x18) .םידומע 120

לאוי ברה) .םלוע ארוב לש תיטרפה החגשהה תודוא .הנומא תויחל .177
(10x15) .םידומע 96 .(ץרווש

,תוירחאה תלעמ ,ורציו םדאה לש תישפוחה הריחבה .םדאה תולדג .178
(10x15) .םידומע 224 (ץרווש לאוי ברה) .שאר דבוכו תוניצרה

ילתפנ ברה) .ולא םינינעב תורוקמו םיללכ לש טוקיל .העושיו הנומא .129
(10x15) .םידומע 140 .(רנפוה

תראשה ,האירבה יאלפ ,םינוילע םיוליג תודוא רבדמ .הנומא ירעש .143
(14x21) .םידומע 272 .ומשגתהש תואובנו שפנה

,ל"זחמ ונל תולבוקמה תוחכוההו םיכרדה וראובי וב .ידגנל םשה רפס .145
322 .ונילע חיגשמו הפוצ אוהשו ךרבתי םשה תואיצמב רוריבב חיכוהל
(14x21) .םידומע

.םיקוחר בוריק אשונב תוררועתה ירבד טקל .ךער םד לע דומעת אל .150
(15x23) .םידומע 96

תועד ינינעב םירואיב ,תווצמה תישעב הנווכהו השעמה .ןבואר ריצק .169
(14x21) .םידומע 128 .(ןיילק ןבואר לאינד ברה) תודמו

.אחישמד אתבקעב אחישמד אתבכעב רואיבו הריקח .לאוג ןויצל אבו רפס .170
(14x21) .םידומע 272 (לעסמא םהרבא ברה)

ירפסמ טקולמ ,רסומה דומילל םיבויחו םימעט 128 .םייחב תרחבו .190
(14x21) .םידומע 48 .םלוע ילודג

,הריטנו המקנ ,בלה ץמואו דחפה ,תומילשה תדובע תודימה תרדיס .200
(10x15) .םידומע 204 .(ץרווש לאוי ברה) .ןויקנהו רדסה ,תונרקסה

תדובעב התובישחו התגשה יכרדו החמשה תדימ תודוא .בבל בוטבו החמשב .221
.םידומע 304 .(ןילוגרמ הדוהי רדה ברה) .תורודה ילודגמ םיטוקיל םע ,'ה
(10x15)

תורוסא תויולכתסהמ םייניעה תרימש ינינע .םייחה תשודק ךרדב .225
(12x16) .םידומע 456 .השק הכירכ (ירשנ םייח ןרהא ברה)

תודיסח ירפס ףדמ

הפקשה ינינע .(ס"רת-ג"פקת) ןילבולמ ןהכה קודצ יברל .קידצה תקדצ .16
(10x15) .םידומע 340 .ג"ערת ןילבול תרודהמ .דחוימה וכרד יפל תעדו

(12x18) .םידומע 200 .ןילבולמ ןהכה קודצ יברל .ץורח תבשחמ .91

דוסי ירפס ףדמ

(שדח רדסב םילהתה) .ונרופס הידבוע וניבר שוריפ םע םילהת רפס .8
(10x15) .םידומע 258

,הרונטרב הידבוע וניבר לש םישוריפ םע (סיכ תרודהמ) הנשמ ירדס השש .215
רשפא .ןאכ טרופמכו םיכרכ 14 .לארשי תראפתו בוט םוי תופסות רקיע
.םידדוב םיכרכ שוכרל

.םידומע 288 .םייאלכו יאמד ,האפ ,תוכרב תותכסמ .'א קלח םיערז רדס .201
(10x15)

,ינש רשעמ ,תורשעמ ,תומורת ,תיעיבש תותכסמ .'ב קלח םיערז רדס .202
(10x15) .םידומע 228 .םירוכיבו הלרע ,הלח

(10x15) .םידומע 240 (תבש תלכלכ םע) תבש תכסמ .'א קלח דעומ רדס .203

םע) אמויו םילקש ,םיחספ ,ןיבוריע תותכסמ .'ב קלח דעומ רדס .204
(10x15) .םידומע 272 .(שדק ידגב יללכו השקונו ץמח יללכ

,הליגמ ,תינעת ,הנשה שאר ,הציב ,הכוס תותכסמ .'ג קלח דעומ רדס .205
לוח תוכאלמ יללכ ,עיקרד יליבש ,הנכה יללכ םע) .הגיגחו ןטק דעומ
(10x15) .םידומע 240 .(תוחמש יללכו דעומה

.םידומע 192 .םירדנו תובותכ ,תומבי תותכסמ .'א קלח םישנ רדס .206
(10x15)

םע) ןישודיקו ,ןיטיג ,הטוס ,ריזנ תותכסמ .'ב קלח םישנ רדס .207
(10x15) .(לזמה בכוכ סרטנוק

,ארתב אבב ,אעיצמ אבב ,אמק אבב תותכסמ .'א קלח ןיקיזנ רדס .208
(10x15) .םידומע 288 .תוכמו ,ןירדהנס

תובא ,הרז הדובע ,תוידע ,תועובש תותכסמ .'ב קלח ןיקיזנ רדס .209
(10x15) .םידומע 272 .תוירוהו

םישדק רדסל החיתפ םע) .תוחנמו םיחבז תותכסמ .'א קלח םישדק רדס .210
(10x15) .םידומע 200 .(שדוקב רמוח סרטנוקו

256 .הרומתו ,ןיכרע ,תורוכב ,ןילוח תותכסמ .'ב קלח םישדק רדס .211
(10x15) .םידומע

.םינקו תודימ ,דימת ,הליעמ ,תותירכ תותכסמ .'ג קלח םישדק רדס .212
(10x15) .םידומע 256

שקבי סרטנוק םע) םיעגנו תולהא ,םילכ תותכסמ .'א קלח תורהט רדס .213
(10x15) .םידומע 272 .(תעד

,ןירישכמ ,הדנ ,תואוקמ ,תורהט ,הרפ תותכסמ .'ב קלח תורהט רדס .214
(10x15) םידומע 240 .ןיצקועו םידי ,םוי לובט ,םיבז

םגו א"רגה רואיב םע ,אתפלח ןב יסוי יבר אנתהל .אבר םלוע רדס .29
(10x15) .םידומע 175 .ד"בארהל הלבקה רדסו אטוז םלוע רדס

לע ןגהלו דומעל לארשי ילודג לע ופכש םיחוכיו .םיחוכיו טוקלי .58
(10x15) .םידומע 650 .הרותה

םירואיב ינש םע ם"במרל הבושת תוכלהו תועד תוכלה .לכשה רסומ .159
(15x23) .םידומע 80 ."םדא תודלות" רפס לעבל םירקי

.תווצמה ג"ירת ינינע לע בבוס .ירקזא רזעלא יברל .םידרח רפס .36
(10x15) .םידומע 270

,תופסותה ,י"שר ישוריפו ,ילבב דומלתמ ארוזנצה תוטמשה .ס"שה תונורסח .18
.םירצונל ק"דרה תובושת םע .ם"במרל תוינשמה שוריפמו א"רגה ,ש"ארה
(10x15) .םידומע 92 .ד"נרת אקרק תרודהמ

לע הרותה רדסכ תווצמ ג"ירת .ןירפלייה ךורב יברל 'ה תוצמ רפס .24
260 .םידרח רפסו ג"מס ,ן"במר ,תולודג תוכלה לעב ,ם"במרה תעד יפ
(10x15) .םידומע

.םהימעטו םהיתורוק לארשי יגהנמ לע רוא ץיפי .ןורושי יגהנמ .111
(14x21) .םידומע 160 .ט"נרת אנליוו .םינורחאו םינושארה ירפסמ טקולמ

םע .הפ לע תווצמה ג"ירת תריכזו ןונישל םינמיס .תווצמה ינמיס .233
(10x15) .םידומע 128 .ך"שהל קדצ לעופ רפסו תורודה ילודגמ םירמאמ טקל

ל"זח ישרדמ ףדמ

(10x15) .םידומע 120 .קיפסמ רואיב םע ל"זח שרדמ .רזעילא יבר יקרפ .1

םהרבא יבר תאמ המדקהו םירצק םירואיב םע .תישארב תדגא שרדמ .117
(14x21) .םידומע 214 .א"רגה ןב

(14x21) .םידומע 416 (םילהת) .בוט רחוש שרדמ .147

(14x21) .םידומע 80 (ילשמו לאומש) .בוט רחוש שרדמ .153

(14x21) .םידומע 304 .והילא יבד אנת .152

(14x21) .םידומע 336 .אנהכ ברד יתבר אתקיספ .151

.ל"זח ישרדמ לכל רוקמ חתפי וב .א"רגה ןב םהרבא יברל םילעפ בר .184
(14x21) .םידומע 208

הכלה ירפסו םיקסופה ףדמ

.ןואג יאדוהי בר ידימלתל תוסחוימה (ואר תוכלה) .תוקוספ תוכלה .228
(14x21) .םידומע 160 .דראפסקא םירפסה רצואב רשא ןשי די בתכמ

.גרובנטור ם"רהמ יפ לע ובתכש גרובנטורמ סנרפ השמ ונברל .סנרפה רפס .2
.ם"במרה לע םיטוקיל א"רגהמ י"תכ וילא הוולנ .םירואיבו תוהגה םע
(10x15) .םידומע 66

רזוגה םושרג וניבר ונבו רזוגה בקעי וניברל .םינושארל תירב ןורכז .6
האציש הדיחיה האצוהמ םוליצ .הינינע לכו הלימ יניד .םינושארה תפוקתמ
(10x15) .םידומע 170 .די בתכמ ב"נרת תנשב רואל

בר ותוא ןקיתש יפכ הנשה לכל הליפתה חסונ .ןואג םרמע בר רדס .17
יפב םירבדה םירוגש .ותעב רבד לכל םיגהנמו םיניד םע ע"נ ןואג םרמע
.'וכו י"בו םייח תוחרוא ,רוטה ,ש"ארה ,תופסותה ילעב ,י"שר ,םינומדקה
(10x15) .םידומע 228 .ה"כרת אשרוו תרודהמ

ילארשיה שיאה לא םיוארה םיגהנמהו םינידה לכ ץבוק .יתבר אינת .114
.ה"שרהמ ירואיב םע .םינושארה תורוד ילודגמ דחאמ ,לקנו חצ ןושלב
(15x23) .םידומע 204

לביקש קודצ 'רב ןועמש וניבר לש תוכלה יקספו תובושת .ץ"בשת רפס .158
(14x21) .םידומע 96 .אלכב ותויהב גרבנטור ם"רהממ

ללוכ ,(ןשדה תמורת לעב דימלת) השמ 'רב ףסוי יברל .רשוי טקל .185
320 .העד הרויו םייח חרוא לע ,ובר לש תובושתו תוכלה יקספ םיגהנמ
(14x21) .םידומע

.םידומע 251 .םהישרשו םיגהנמה ימעט .יחריה ןבא יברל גיהנמה רפס .192
(14x21)

שוריפ םע .יטנאקירמ םחנמ וניבר לבוקמל יטנאקיר ת"ושו יקספ .227
(17x24) .םידומע 174 .לאלצב השעמ

.("םדא תמכח"ו "םדא ייח" לעב) גיצנאד םהרבא יברל .השמ תרות ורכז .80
הושה אלילק אנשילב רבד לכ לש ומעטבו ץרמנ רוציקב תבש תוכלה לכ ללוכ
תוהגה םע .'ה תאריו רסומ האלמ ,רבחמה תאמ האלפנ המדקה םע .שפנ לכל
(10x15) .םידומע 104 .יקסוואקלאוו קחצי יברל תורוקמו תופסוה

."הכוס לצב" ףסוא .70
.םינימה תעבראו הכוס ינינע לע םינורחאו םינושאר ת"וש ץבוק
ןתנו אשנש םינימ העבראו הכוס ינינע לע םירוריבו תוריקח .םייח תרמשמ
ישיש יליל ירמשמב וידימלת םע א"טילש גרבנייש סחנפ םייח יבר םהב
.(םייח תרמשמ רפסה ךותמ םיטקולמ) .ותבישיב
.אצמו עגיש ימלשורי ךרבאמ .םינימה תעברא תוכלה לע םהרבא רמאיו
(13x18) .םידומע 250 דחי םלוכ

.הרורב הפשבו רצק ןונגסב תודעה לכל תוליבא תוכלה .תוליבא תוכלה .64
(דלונירג באז ברה) .םינינע דועו תורבקה תיבב תוליפת וילא הולנ
(12x16) .םידומע 80

(14x21) .םידומע 80 .טרופמ ךירדמ תולבא תוכלה .166

.תולכתסהו היאר ןינעב הדגאבו הכלהב תורוקמ .הכלהב תולכתסה .116
(11x19) .םידומע 168 (שאטופ יכדרמ ברה)

.םריכזלו םניבהל ,ולא תוכלה דומילל תעייסמה השדח הכירע .דוחי תוכלה .75
(12x18) .םידומע 104 (דלונירג באז ברה)

.רתיהו רוסיא תוכלהל אובמ יקרפ .תובורעת תוכלה תודוסי .137
(14x21) .םידומע 64 (גיטרפ הדוהי ןרהא ברה)

(14x21) .םידומע 128 .זנטעשה אשונב הכרדה יקרפ .דגבה תרות.138

.תוזוזמו ןיליפת הרות ירפס תורשכל הכרדה .ןתכלהכ תוזוזמו ןיליפת .139
(14x21) .םידומע 224

(רואמ באז ברה) .תבש תוכאלמ רפסמב תובכרומ תולאש .תבשחמ תכאלמ .146
(14x21) .םידומע 108

דחוימ רוציקב ,םוי םויה ייחל תועגונה תיברה תוכלה .ףסכ ךשנ .141
(14x21) .םידומע 118 .הרורב הפשבו

(14x22) .םידומע 24 (ץרווש לאוי ברה) .ןוזמב םיקרח ןינעב ןועידי .164

ןומגראה ןוזלחמ תושענה תלכת ןינעב םירבד רוריב .ןמגראו תלכת .229
.םידומע 80 (רלדא םחנמ ברה) .הנוהכ ידגבבו תיציצב תלכת ןידב םירואיבו
(21x14)

םית"ושה ףדמ

ד"בארהל דוחיבו יאמק ינואגל םיקספו םית"וש ץבוק .םיעד םימת .110
(15x23) .םידומע 136 .תוגשהה לעב

םישוריפו תורעה םע תובושת ג"נש .(הבושת ירעש ארקנה) םינואגה תובושת .44
(17x24) .םידומע 112 .רעטייל ףלאוו באז יברו ל"דרהל

האירה תקידבו ןיכסה תקידב תוכלה םע (לנורוק) םינואגה תובושת .118
(14x21) .םידומע 64 .הנוי וניברל

(14x21) .םידומע 140 .ידנוריג םיסנ וניברל ן"רה ת"וש .124

תכסמל ם"במרה שוריפ .ם"במרה ןב םהרבא וניבר ת"וש .םהרבא תכרב .134
(15x23) .םידומע 124 דחי םהינש .הנשה שאר

.םידומע 204 .(עורז רוא קחצי וניבר לש ונב) .עורז רוא ח"רהמ ת"וש .59
(17x24)

(17x24) .םידומע 144 .ןילבול ם"רהמ ת"וש .193

(17x24) .םידומע 136 (בובל תרודהמ ).'ג גרבנטור ם"רהמ ת"וש .194

(12x16) .םידומע 352 .ל"ירהמ רפסו ל"ירהמ ת"וש .220

חמצהו עשוהי ינפ ת"וש לעב ,ח"בה לש ודימלת .ינושרגה תדובע ת"וש .56
(18x27) .םידומע 128 .ןושארה קדצ

(17x24) .םידומע 206 .שלרסיא השמ וניברל .א"מרה ת"וש .60

יברל ךורע ןחלוש יקלח עברא לע םית"וש 1200 .המלש ךל ףלאה ת"וש .162
(14x21) .םידומע 424 .רגולק המלש

(14x21) .םידומע 260 .רעבו'צאגורל חנעפ תנפצ ת"וש .26

דומילה יכרדו הרות דומלת ףדמ

(תובא יקרפ ישרפמ ףדמ םג האר)

וניבר ,ןוטנפנק קחצי וניבר םינומדקה וניתוברמ ארמגה יללכו יכרד .172
הרותה יכרדב טוקיל .ארקמה דומילב הרותה יכרד .ז"בדרהו ידרפסה לאונמע
(14x21) .םידומע 148 .הרותה קסעב

,תוארונ רבדי הרותה תולעמב" .גארפמ ל"רהמל תווצמהו הרותה לע שורד .94
ורוהש ומכ תורשי םיכרדב 'ה תרותב תוגהל ,תורוהלו ןיבהל ךרד הרוי
(12x16) .םידומע 192 .שדח רדס ."תורודה ימכח ל"ז ונינומדק ונל

תאמ .היכמות ןינע לדוגו הרותה דומיל לע קוזיח ירבד .ירפ ץע .50
השמ רדנסכלא יברו םייח ץפחה ,ןנחלא קחצי יבר ,רטנאלס לארשי יבר
(10x15) .םידומע 206 .תודיפל

עישומו הרותה דומיל יעירפממ ןסוח" .רילעה עשוהי יברל עשוהי ןסוח .120
רמאמ ,ויתורבדמ אשי הב םיקסועל ןושאר רמאמ .הרואב רואל תולובחתב
.רילעה עשוהי יברל עשוהי ירבד ."ויתונומא עיבי ץראה ירחוסל ינש
םהינש .האריהו הרותה ,הישותו הציע ,שפנל אפרמ :םירמאמ שולש ללוכ
(12x16) .םידומע 137 דחי

ירפסמ דוחיב םינורחאו םינושאר ירפסמ םירקי םיטוקיל .הרות הברמ .156
.םידומע 336 .דומילה ךרדו הרותה תלעמ ןינעב ע"יז ט"שעבה ידימלת
(14x21)

(קינפורק והילא ברה) .ס"שב תויגוסה תנבהל תונורקע .דומל ירעש .160
(14x21) .םידומע 80 .תבחרומו תנקותמ תישילש הרודהמ

(ץרוש לאוי ברה) השודקה ונתרותב הדיקשה ינינעב טקל .תאצמו תעגי .136
(11x18) .םידומע 112

(ץרוש לאוי ברה).הבישיב דומילה תארקל הכרדה יקרפ .הבישיל ביתנ .154
(14x21) .םידומע 128

.דומילה תחכש תעינמ .הרזח ידי לע הרותה ןינק יכרד .הרות ןינק רפס .173
(12x18) .םידומע 120 (ץרווש לאוי ברה) .ןויעו תואיקב דומיל ירדס

תטרופמ ונינמז ילודגמ הכרדהו השעמל הכלה תובושת .םילשורי םולש .216
סרטנוק .םיקסופה ירפסמ םיאבומ הרות דומלת תוכלה .ונרודב הרות ינבל
(14x21) .םידומע 224 .םלוע ילודגמ טקולמ דומילה ךרד

ךוניח ינינע ףדמו "וריבחל םדא ןיב" ףדמ

(15x23) .םידומע 112 "םייח ץפח" לעבל דסח תבהא .142

,תקולחמה תונגו םולשה תלעמב ל"ז וניתובר ירבדמ טוקלי .םולש יכרד .85
.םירבד תאנוא סרטנוק םע .םניח תאנש ןוע רמוחו לארשי תבהא תלעמ לדוגב
(10x17) .םידומע 144 (שאטופ יכדרמ ברה)

ברה) .תקולחמה רוסיאו לארשי םעב תודחאה תלעמ .המואה תודחאל .73
(10x15) .םידומע 80 (ץרווש לאוי

סרטנוק םע .תלוזה םע םדאה תוגהנתהב הכרדה טוקלי .והערו שיא .86
(10x17) .םידומע 144 (ץרווש לאוי ברה).וריבחל םדא ןיב תווצמ יניד

ברה) .הכלהבו הדגאב םאו בא דוביכ תווצמ ינינע .בא דבכי ןב .176
(12x18) .םידומע 128 .(ץרווש לאוי

תורוקמה ןמ הארוהו ךוניחה יכרד דומילל תואמגוד .עשוהי ןורכז .62
(10x15) .םידומע 128 .(קסירב ללה ברה) .הפ לעבשו בתכבש הרות לש

(רציליב םירפא ברה) .תוחיכש תוכלה טקל .תעד תבינגו םירבד תאנוא .223
(10x15) .םידומע 48

.וננמזל ךוניחה יכרדו םלועמ רשא ךוניחה תודוסי .םינב לע תובא בל .231
לכ !ויפ לע וכנחתיש םידליל ירשאו ,תיב לכב אצמהל הז רפס יואר..."
תורוקמ יפ לעו תעדו םעט בוטב ןאכ םיראבתמ םייסיסבה ךוניחה ינינע
צ"הגה תמכסהמ "...רבחמל איה הלודג תוכז .תורודה ילודגו ל"זחמ םינמאנ
(14x21) .םידומע 168 א"טילש הבלוו המלש יבר

רזע ירפס ףדמ

ג"כרת תנש דע רואל ואציש םירפס 000,17 כ לע עדימ .םירפסה רצוא .167
720 .השק הכירכ .בקעי ןב קיזייא קחצי 'ר י"ע ךרענ (סופדו די בתכ)
(10x15) .םידומע

םיאבה תולימ םג םילעפהו תומשה לכ .ך"נתה לכל שדחה איצנדרוקנוק .189
לכ הארמ .ושרשו ולגד לע שיא שיא ,םהינימל םהיתויטנ לכב שדק ירפסב
760 השק הכירכ .טרפבו ללכב םהיתוארוה ןורתפ םע ך"נתב םאצמה תומוקמ
(10x15) .םידומע

ילבב ס"שב םיאצמנה תובית ישאר 16.000 ךרעל ללוכ .תובית ישאר רפס .4
תורגאו םיבתכמב םיגוהנה םגו םינורחאו םינושאר ירפסו םישרדמ ,ימלשוריו
(10x15) .םידומע 272 .םולש

.תיב ףלאה יפל םירדוסמ ל"זח ירמאמ יפלא .תודגאה חתפמ .55
(10x15) .םידומע 200

הפש לכ לע רואיבו שוריפ .ילבב דומלתל םילימ ירואיב .םיה תפש .57
(12x16) .םידומע 116 .םוקמב ל"ז י"שר םשריפ אל רשא דומלתה םיב הקומע

ימלשוריו ילבב דומלתמ ל"זח ירמאמ לכ לקנב אוצמל חתפמ .שרדל ןויצ .123
םיכרע פ"ע רדוסמ . םש םיאבומ םניאש ולאמ םגו "בקעי ןיע"ב םיאבומה
(14x21) .םידומע 300 .ב-א רדסב

תותכסמ ישודיחו ישוריפ ףדמ

,דיסחה הדוהי וניבר תופסות ללוכ .תוכרב תכסמ לע .תשלושמ הכרב .180
(14x21) .םידומע 240 .יזנכשא לאלצב יברל תצבוקמ הטישו ש"ארה תופסות

(12x16) .םידומע 230 .ארתב אבב תכסמ לע שאגמ י"ר ישודיח .125

(17x24) .םידומע 192 .ןירדהנס תכסמ לע ה"מרה ישודיח .219

(12x16) .םידומע 80 .תוכמ תכסמ לע ץ"נש תופסות .95

.(תופסותה לעב) ריפמדמ . ןנחלא וניברל הרז הדובע תכסמ לע שוריפ .45
(15x23) .םידומע 230 .דחי םיכורכ םהינש .תוחנמ תכסמ לע א"בשרה ישודיח

(10x15) .םידומע 192 .הליגמ תכסמ לע יריאמה וניברל הריחבה תיב .104

,ןירדהנס ,הטוס ,תותירכ ,דימת ,תוירוה תותכסמל םישודיח .עבש ראב .61
.ותוא םיאיבמ םינורחאה ילודג לכו ע"מסהו שובלה דימלת .םית"ושו ןילוח
(17x24) .םידומע 236

תוכלה לע םירואיבו םישודיח .טפשמה תוביתנ לעבל ןיטיג תרות .130
(15x23) .םידומע 196 .ןיטיג תכסמ לע םישודיחו ןיטיג

130 .קיפ היעשי יברל ס"שה ישודיחו החכשה רמוא , בשוימ תושק .113
(15x20) .םידומע

ותיישוק חינהש תומוקמב ס"שב א"שרהמה תוישוקל םיבושי .העש תארוה .135
(14x21) .םידומע 108 .ד"ערת ןילבול סופד םוליצ ."בשיל שי"ב

םיערז - 'א קלח ליגנע ףסוי יברל (ימלשוריו ילבב) ס"שה ינוילג .181
(17x24) .םידומע 336 דעומו

םישנ - 'ב קלח ליגנע ףסוי יברל (ימלשוריו ילבב) ס"שה ינוילג .77
(17x24) .םידומע 272 ןיקיזנו

228 .קירא ריאמ יברל (ימלשוריו ילבב) ס"שה ינוילג .הרות לט .78
(15x23) .םידומע

םינושארה לש םנושלב ףדה לע לאשנש המ איבמ .ןויעה תוביתנב ץבוק .47
'ב ףדמ ןישודיק תותכסמ לע תויגוסב םינודינה םינינעל םוקמ הארמו
.(קילג הדוהי ברה).ררוס ןב קרפ ןירדהנסו ןושאר קרפ תומבי ,'י ףד דע
(13x18) .םידומע 140

הליפת ינינע ףדמ

תומא 'דב הרבעהו הבישי לש תוכלה יקספ .הליפת לש תומא עברא .165
(14x21) .םידומע 136 (שאטפ יכדרמ ברה) .הליפת לש

.הליפתה םלועל םיחתפנ םירפס השולש .46
.רפסמ ןיא ותנובתל .יעב אביל אנמחר .םלוע לש ומורב
תנווכ םגו תולפתה ירואיבו יגשומ ,תוכלה ללוכה ישומישו אלפנ רפס
יוארכ ללפתהל תשגל תעדל םיכירצש המ הריתי הניבב טקלמה רפס .תוליפתה
(10x15) .םידומע 370 .(שאטופ יכדרמ ברה) .בורל עודי ונניא ךא

ךרבל ל"זח ונקיתש תוכרב האמה תנווכ .התכלהכ תוכרב האמה תוצמ .222
ירפסמ םיטקולמ הוצמה ימעטו םיקסופה ירבדמ הוצמה תוכלה .םוי לכב
(14x21) .םידומע 206 (שאטופ יכדרמ ברה) .םינורחאהו םינושארה ילודג

םיבצמ תונשל ,הליפת ידי לע החלצהל תורשפא ריבסמ .הליפת לש החוכ .71
(10x15) .םידומע 180 .(רואמ באז ברה) .ןוחטבו הנומאב לדגתהלו

לע הליפתב ץמאתהל תלעותה לדוג .(א קלח) 'הל הליפתב תוקזחתה .144
ברה) .תע לכב הליפתב קזחתהל םיביהלמו םיאלפנ םירבד ללוכ .רבד לכ
(10x15) .םידומע 80 (רלדאי ריאמ השמ

(10x15) .םידומע 128 .('ב קלח) 'הל הליפתב תוקזחתה .195

ןוזמה תכרב תנבהל םייתימאו םירשי םירואיב .ראובמה ןוזמה תכרב .89
(12x16) .םידומע 92 .ופוס דע ושארמ הירוב לע

בייל הירא יבר תאמ םינשה רוא רפסה פ"ע ןוזמה תכרבו הדועס רדס .224
ךלי ךרדה עדי ןעמל..." .גרעבסגינעקד מ"רו ד"בא ל"צז ןייטשפע יולה
שגי דציכ ,ןנברד ןהו אתיירואד תוצמב ןה ,השעי רשא השעמה תאו הב
(12x16) .םידומע 32 ."..וארוב תוצמ םייקל

.םיקסופהו ארמגה תויגוסב ללהה תוכלה תודוסיב ןויע יקרפ .ללהה תריש .183
(15x23) .םידומע 48 (טריוניצ .א .ד ברה)

שדוקה ןושל ינינע ףדמ

וננושלב םיפדרנה םילעפו תומש (מ"רת-ט"סקת) .ם"יבלמל .רוא ריאי .9
(10x15) .םידומע 120 .םיפדרנ תומש 662 ללוכה ,השודקה

דיחי רפס .ס"שה תורוקממ ןויגההו קודקדה יללכ לכ .הרורב הפש .148
(15x23) .םידומע 144 .קסירבמ םייח יבר תמכסה אשונ .תואיצמה רקיו ונימב

תרימש ינינע .היקנ ןושל .שדוקה ןושל לש תובישח .השודק ןושל .99
(ץרווש לאוי ברה) .השרדהו םואנה ינינע .םידומיל ןושל .ויטרפל רובידה
(10x15) .םידומע 228

םינמזו םידעומ ףדמ

.גארפמ ל"רהמל חספ לש הדגה שוריפ .102
(10x15) .םידומע 305

תמכסהל הכזש) םינשה רוא רפסה יפ לע .חספה ימיל בלה תנכה תדובע .161
(12x16) .םידומע 32 .ל"ז ןייטשפע יולה בייל הירא יברל (ל"ז א"רגה

(10x15) .םידומע 206 .(ץרווש לאוי ברה) .ןסינ שדוחו םירצמ תאיצי .98

םיקסופה ףסוא .תור תליגמ לע םישוריפ הרשע .תור תליגמ ישרפמ ףסוא .67
םיכורכ .הרות ןתמ לע ג"ארפמ ל"רהמל לארשי תראפת .תועובשה גח לע
(14x21) .םידומע 400 .דחי

.באב העשת תוכלה לע םיקסופ ףסוא םע הכיא תליגמ לע המימת הרות .65
(10x15) .םידומע 150

ימיב ןברוחה תוליבא ינינעב הכלהבו הדגאב טקל .ןברוחה תוליבא .133
(11x18) .םידומע 208 (ץרווש לאוי ברה) .הנשה תומי ראשבו םירצמה ןיב

תווצמ ימעטו הרות תחמשו תוכוסה גח תועמשמ .ויתווצמו תוכוסה גח .140
(14x21) .םידומע 120 .(ץרווש לאוי ברה) .םינימה תעבראו הכוסה

(ץרווש לאוי ברה) .תובע ץע ףנע ,התכלהכ הכוס .תוכוסה גח יניד .217
(14x21) .םידומע 236

תוכלה לע םיקסופה ףסוא םע דחי ךורכ .רתסא תליגמ לע המימת הרות .13
ץ"בשת ,םהרדובא ,ובלכ ,טקלה ילבש ,גיהנמה ,חקורה) הליגמו םירופ
(10x15) .םידומע 128 .שדח רדס (םויה רדסו

שדח רדס .זמרה ד"עו טשפה ךרד לע א"רגה שוריפ םע רתסא תליגמ .19
.ל"דרהו א"רגה ןב םהרבא יברל תופסוה םע .ז"מרת אשרוו תרודהמ יפל
(10x15) .םידומע 112

(10x15) .םידומע 128 .שדח רדס .רתסא תליגמ לע אנבודמ דיגמה שוריפ .63

תוכלמ ,םירופהו תוישרפ עברא ,רדא שדוח תועמשמ .םירופה ימי .157
(14x21) .םידומע 138 (ץרווש לאוי ברה) .ותייחמו קלמע השעמ תריכז ,סרפ

ינינעב םינורחאו םינושאר וניתובר ירבדמ םיטוקיל .ךיתווצמב ונקבד .198
(14x21) .םידומע 182 .תווצמהו םידעומה תדובע

םיקסופהו ס"שה יללכ ףדמ

םיללכה חתפמ .(ג"מת תנש) הריוילוא יד המלש יברל .םעונ יכרד .22
(10x15) .שדח רדס .דומלתה רעש חתפ לא אבל

הברה םע ס"שה יללכב םיכרע תואמ .א"דיחל רכוז ןיע .ןזא ריעי .35
(12x16) .םידומע 284 .ה"כרת גרעבמעל סופד םוליצ .םישודיח

ףיקמ .ארתב אבבו אעיצמ אבב תותכסמ לע רחבנ ףסכ רפסהמ טוקיל .38
.הכלה קספ דע םינורחאו םינושאר ירבדו ס"שה לכב ןתורוקמב תויגוסה
(17x24) .םידומע 120 .גרבמעל סופד םוליצ

(17x24) .םידומע 136 .תובותכ תכסמ לע רחבנ ףסכ רפסהמ טוקיל .39

(17x24) .םידומע 140 .ןישודיק תכסמ לע רחבנ ףסכ רפסהמ טוקיל .40

.(17x24) .םידומע 140 .אמק אבב תכסמ לע רחבנ ףסכ רפסהמ טוקיל .41

תולאשב ןתונו אשונו "רוע ינפל" ינינע לכ הבחרהב ףיקמ .רוע ינפל .76
(11x18) .םידומע 320 .וילא םירושקה םיימוי םויה

תובא יקרפ ישרפמ ףדמ

םעפ ספדנ (ש"ארה דימלת) .שאימחנ ףסוי יברל תובא תכסמ שוריפ .187
.םידומע 192 .אמראפ תוכלמ ירפס רצואמ די בתכמ ז"סרת תנשב הנושאר
(14x21)

דחאו האממ םיטקולמ םירואיב ."םימכח שרדמ" רואיב םע תובא יקרפ .10
.ל"צז קסירבמ ברה תמכסה אשונ .םינורחאו םינושאר םלוע ילודג הרשע
(10x15) .םידומע 107

.ץ"בעי דיסחה .ץ"בשתל תובא ןגמ .83
.(ן'יזאלאוומ םייח יבר לש ונב קחצי יברל) תובאד ילימ
(10x15) .םידומע 470 .דחא ךרכב םירפס השולש

.זיגאח השמ יברל ונימב אלפנ רפס .הרות ןינק קרפ לע .םימכח תנשמ .33
(השק הכירכ) .ד"כרת ץיבונרעשט סופד םוליצמ תאז הרודהמ .(ג"צת תנש)
(10x15) .םידומע 482

םירבד ח"מה לע םישרפמה ילודגמ םירואיב טקל .הרות-רתכ ןינק .171
(14x21) .םידומע 112 .םהב תינקנ הרותהש

ך"נו הרות ישוריפ ףדמ

(םינמזו םידעומ ףדמ םג האר)

טקולמ .הרותה יקוספמ םידמלנה תודמו תועד ףסוא .ג"בלרה תוילעות .11
.םידומע 120 .שדח רדס .תוישרפה רדס יפל הרותה לע לודגה ושוריפמ
(10x15)

.םינושארה תפוקתמ חונמ ר"ב והיקזח וניברל .הרותה לע ינוקזח שוריפ .43
(17x24) .םידומע 112

.םידומע 504 .(םירוטה לעב) ש"ארה ןב בקעי וניברל הרותה לע שוריפ .232
(11x19)

.םידומע 250 .םייח תחכות שוריפ םע .ן"במרל בויא רפס שוריפ .131
(11x19)

.(שדח רדסב םילהתה) .ונרופס הידבוע וניבר שוריפ םע םיליהת רפס .8
(10x15) .םידומע 258

(14x21) .םידומע 320 .יריאמל םיליהת רפס שוריפ .93

(12x16) .םידומע 366 .א"רגהו הנוי ונבר לש םישוריפ םע ילשמ רפס .32

דימלת) שאימחנ ףסוי יברל רתסא תליגמ לעו ילשמ רפס לע שוריפ .179
(14x21) .םידומע 256 .(ש"ארה

.םידומע 112 .ס"שב ל"זח ירמאמו ך"נת לע םירואיב .א"רגהל והילא לוק .7
(13x18)

(14x21) .םידומע 250 .א"רגהל הרותה לע והילא תרדא .108

.הרותה תוישרפ לע אנבודמ דיגמה ילשמ .בקעי ילשמ .122
(12x16) .םידומע 320

."ןרהא ןקז" ת"ושו "ןרהא תיב" לעב תאמ הרותה לע תושרד .ןרהא חצמ .53
(14x21) .םידומע 208

תואיצמה ירקיו אלפ ירפס ףדמ

רידגמה אלפנ רפס ."םיביתנ ריאמ"ה לעב תוילגרמ ריאמ יברל .םלוע רוא .5
היהיש ,ךורע ןחלוש יקלח עבראמ ןמיס לכמ ןידה רוקמ הצילמו ריש ןושלב
(10x15) .םידומע 100 .שדח רדס .ןורכזה ררועלו םהילע רוזחל לקב רשפא

הריש .רישה ךרד לע תווצמ ג"ירת .ץישבייא ןתנוהי יברל הוצמ יריש .27
112 דחיב .וניזאה תרישבש תובית ג"ירתמ תווצמה ג"ירת הנומ .םייחל
(14x21) .םידומע

ןורכזה רוזעל תעד םדא דמלי .אנידוממ הירא הדוהי יברל .היראה בל .31
,םינמיסב אלא תינקנ הרותה ןיא ל"זחאכ ."םינויצ ךל יביצה" ךרדב אוהו
סופד םוליצ .ב"עש הנושאר האצוה .החכשה םע המחלמ השעי תולובחתבו
(14x21) .םידומע 64 .ו"מרת אנליוו

.תומולחה תונורתפ .םימלוח םדא ינבש תומולח תועמשמ .תומולח ירבד .230
(14x21) .םידומע 152 (ץרווש לאוי ברה) .םיער תומולחל ןוקית ינינע

םילודגה תודלות ףדמ

תורודה ינבר תומש זירכמו ארוק .יזנכשא דוד יברל .תורודה ארוק .115
.דומלתה םתסנש תעמ תונחמה לכל ףסאמ .תורודה יגיהנמו תובישיה ישאר
.םידומע 104 .ל"ז רבחמה ןואגה ןמז דע יארובס ןנברמ ןיסחויה תלשלש
(14x21)

.ללה תיבו יאמש תיב תפוקתו וייח תודלות .ןקזה ללה .168
(10x15) .םידומע 104 .(ץרווש לאוי ברה)

,ןברוחה רואית ,אביקע יבר אנתה תודלות .ורודו אביקע יבר .79
(10x15) .םידומע 146 .(ץרווש לאוי ברה) .רתיב ןברוחו אבכוכ רב דרמ

ברה) (יאחוי רב ןועמש יברו ריאמ יבר) אביקע יבר ידימלת תודלות .196
(10x15) .םידומע 180 (ץרווש לאוי

.(ץרווש לאוי ברה) .הנשמה םתוחו רדסמה תודלות .אישנה הדוהי יבר .155
(10x15) .םידומע 160

ררינש הרש תרמ לש הלעופו היתודלות .ונרודב תונבה ךוניח תכפהמ .218
(14x21) .םידומע 112 .(ץרווש לאוי ברה) .ה"ע

ברה) .ל"צז ןייטשניוול לאקזחי יבר תודלות .הדובעהו האריה דומע .69
(14x21) .םידומע 128 .(ץרווש לאוי

לקניפ הדוהי רזעילא 'ר ןואגה ןרמ תודלות .לודגה הרות ץיברמ .87
(10x15) .םידומע 144 .(ץרווש לאוי ברה) .רימ תבישי שאר ל"צז

ל"צז ןמנהכ המלש ףסוי 'ר לודגה ןואגה תודלות .'זבינופמ ברה .101
תודהי הברחשמ לארשי ץראב הרות לש הלוע םיקמ 'זבינופ לש ןורחאה הבר
(10x15) .םידומע 140 .(ץרווש לאוי ברה) .האושה ידי לע הפוריא

.םידומע 100 .(ץרווש לאוי ברה) .ל"צז לואש אבא ןויצ-ןב יבר ןואגה .226
(14x21)

(י"שמ) תודהיה ישרושו תשרומ תיירפס

תואובנ תומייקתה (יקסבולוקוס החמש ריאמ ברה) .החגשהו האובנ .1ימ
.החכותה תוארתה תומייקתה :םירעש השולש ובו .הירוטסהה ךרואל הרותה
(14x21) .םידומע 192 .אחישמד אתבקיע תפוקת .ותרותו לארשי םע תויחצנ

,רבחמה לש קתרמה ישיאה ורופיס (רהז ירוא ברה) .סנא'צ ונתנ אל .2ימ
בכוכ תויהל המבה בכוכמ ,םייחב וכרד הניש המלו ךיא ריבסמו הלגמ ובו
(14x21) .םידומע 165 .ףלאמהו ןינעמה רכמ בר רפס .ימיימש

תוילעותה תא לק ןונגסב ריבסמ (גרבנטור ללה ברה) םייחה חתפמ .3ימ
.םידומע 64 .הב םילולכ תומכחה לכש ךיאו ,ארמגה דומילמ תואצויה תולודגה
(10x15)

הרזח .רצק ןונגסב םייחה תפקשה (גרבנטור ללה ברה) .םייחה תרטמ .4ימ
(12x16) .םידומע 80 .קוחרל שדח םלוע חתופו ,בורקה הרות ןבל ףלאמו

.החפשמה תרהט אשונב םידבועמ םיקרפ .חצנל שבד--חרי .6ימ
(14x21) .םידומע 64 (דלונירג באז ברה)

היחש הלודג השיא ה"ע רטכש עבשילא לש הייחמ םיקרפ .ליח תשא .7ימ
(14x21) .םידומע 192 .וננמזב

.םיבורקל קוזיחו םיקוחר בוריקל אלפנ רפס .םייחה תדיח .12ימ
(10x15) .םידומע 128 (אכירא ינור ברה)

ותוכמסו ותובישח (ץרווש לאוי ברה) .וילכ יאשונו ךורע ןחלושה .1כמ
(14x21) .םידומע 70 .לארשי םעל ךורע ןחלושה לש

הפורא תודהי ןברוח אשונב םירבד טקל (ץרווש לאוי ברה) .האושה .2כמ
(14x21) .םידומע 304 .הרות לש הירלקפסא ךותמ ,ה"שת - "שת

םיראבמה היגולואיכראה יאצממ (ץרווש לאוי ברה) .חמצת ץראמ תמא .3כמ
.םידומע 144 .ועמשנש תועטומה תועדה תא םיכירפמו םיבותכה תא ונל
(14x21)

תקזחתמה תודהיה לא הרזחל תוררועתהה .ונימיבש הבושתה תכפהמ .4כמ
(14x21) .םידומע 80 .(ץרווש לאוי ברה) .וז הפוקתב

.םדאה ףוגב ארובה תואלפנ .האור ןיע .חירהו ףא .תעמוש ןזוא .5כמ
(14x21) .םידומע 288 .(ץרווש לאוי ברה)

.תווצמהו הנומאה תודוסיב םירואיבו םירוריב טקל .היחי ותנומאב .6כמ
(11x18) .םידומע 160 .(ץרווש לאוי ברה)

JEWISH HERITAGE & ROOTS LIBRARY

MY FRIENDS, WE WERE ROBBED (Rabbi Uri Zohar). 1למ.
Compellingly honest, detailing the process which led the author to leave a dazzling career in the media to become an observant Jew and Torah scholar. A fascinating account of exploration and research resulting in the reassessment and restructuring of his life. 310 pages. (14x21)

BEING JEWISH (Rabbi Shimon Hurwitz) 2למ.
A former lawyer explains in a clear and concise manner the differences between a Torah way of life and that of modern western culture. 245 pages. (14x21)

JEWISH CONVERSION (Rabbi Yoel Schwartz) 4למ.
Discusses conversion and explains the pitfalls and tragic consequences of non- authentic conversion. Includes an inspiring essay on the esteemed status of the sincere convert. 88 pages. (14x21)

WITH AN EYE ON ETERNITY. (Rabbis Y. Lebovits and M. Rosen)
Translation and expansion on the Essay on Fundamentals of Rabbi Moshe Chaim Luzzatto which discusses the principal beliefs of the Jewish people. 86 pages.
Pocket edition (10x15) 6למ. Regular size (14x21) 5למ.

THE MAN OF TRUTH AND PEACE (Rabbi Yoel Schwartz) 9למ.
Biography of Rav Shlomo Zalman Auerbach ל"צז . 192 pages. (14x21)

THE ANTIDOTE. (Rabbi Shraga Silverstein) .11 למ
Human sexuality in a Torah perspective. 84 pages. (14x21)

OUT OF THE WOODS & INTO REALITY (Rabbi Mordechai Neugroschel) .12 למ
Raises vital issues of life that one should contemplate, but somehow never does. 120 pages. (11x18)

REACHINGS (Rabbi Y. Haber) .14 למ
A collection of down-to-earth Torah thoughts on the parsha and yomim tovim. 350 pages. (14x21)

BREAKTHROUGH TO LEARNING GEMORA (Rabbi Zvi Zobin) 15 למ
A concise analytical guide to learning gemora, together with a collection of Torah-learning concepts collated from the shiurim of Rabbi Simcha Wasserman ל"צז . 160 pages. (17x24)

A HANDFUL OF LIGHT. (Rabbi Avraham Zvi Schwartz. ) .16 למ
Penetrating the depths of the Ramban's Letter. 240 pages. (14x21)

BLUE STAR OVER RED SQUARE (Carmela Raiz) 17 למ
An unforgetable story of courage and greatness in our times. 388 pages. (14x21)

COMPUTORAH (Dr. Moshe Katz) 18 למ
Hidden codes in the Torah 232 pages. (including 40 pages in full color) (21x27)

LETTERS OF FIRE 19 למ
Mystical insights into the Hebrew language by Rabbi Matityahu Glazerson. Translated into English by S. Fuchs. 278 pages. (16x23)

SPECIAL CHILD - SPECIAL PARENT (Rabbi Yoel Schwartz) 20 למ
The special child in Jewish sources. 72 pages. (14x21)

THE HASHKAFA SERIES

(Rabbi Yehuda Lebovits)

THE WORKINGS OF DESIRE IN MAN. 21 למ
96 pages. (10x15)

THE DRIVE FOR WEALTH. 48 pages. (10x15) 22 למ

REVERSE EVOLUTION. 64 pages. (10x15)23 למ

REAL BITACHON DOESN'T WORRY HOW. 24 למ
32 pages. (10x15)

BEHAVIOR TRAINING THE TORAH WAY. 25 למ
32 pages. (10x15)

PROPHECY & PROVIDENCE 31 למ
The fulfillment of Torah prophecies in the course of Jewish history. A translation of the work by Rabbi M.S. Sokolovsky. 254 pages. (14x21)

PROFECIA Y PROVIDENCIA 1סמ
יקסבולוקוס החמש ריאמ ברהל "החגשהו האובנ"
(14x21) .םידומע 268 . תידרפסל םוגרתב .(1ימ)

(14x21) .םידומע 348 .תיסורב םוגרת םע ל"חמרל םירשי תליסמ .1רמ

(10x17) .םידומע 148 .תונומת םע (תיסורב) .ץרפמה תמחלמ יסינ .2רמ

(14x21) .םידומע 80 .רואיב םע תיסור םוגרתב .ל"חמרל םירקיעה רמאמ .3רמ

.א"טילש ץרווש לאוי ברה תאמ (תיסורב) .הכלהכ רויג .4רמ
(14x21) .םידומע 60

(14x21) .םידומע 320 .תיסור םוגרתב .םיקידצ תוחרוא .5רמ

.תיסור םוגרתב יול םירמ 'בגה לש הרפס .הרות יפ לע םידלי ךוניח .6רמ
(14x21) .םידומע 288