Masechta Zavim

August 14,2004 Shabbos 27 Av 5764 Zavim 1:1-2
August 15,2004 Sunday 28 Av 5764 Zavim 1:3-4
August 16,2004 Monday 29 Av 5764 Zavim 1:5-6
August 17,2004 Tuesday 30 Av 5764 Zavim 2:1-2
August 18,2004 Wednesday 1 Elul 5764 Zavim 2:3-4
August 19,2004 Thursday 2 Elul 5764 Zavim 3:1-2
August 20,2004 Friday 3 Elul 5764 Zavim 3:3-4:1
August 21,2004 Shabbos 4 Elul 5764 Zavim 4:2-3
August 22,2004 Sunday 5 Elul 5764 Zavim 4:4-5
August 23,2004 Monday 6 Elul 5764 Zavim 4:6-7
August 24,2004 Tuesday 7 Elul 5764 Zavim 5:1-2
August 25,2004 Wednesday 8 Elul 5764 Zavim 5:3-4
August 26,2004 Thursday 9 Elul 5764 Zavim 5:5-6
August 27,2004 Friday 10 Elul 5764 Zavim 5:7-8
August 28,2004 Shabbos 11 Elul 5764 Zavim 5:9-10
August 29,2004 Sunday 12 Elul 5764 Zavim 5:11-12

Please send us any problems or questions to mishnayomis@shemayisrael.com