abouthedheb.jpg (5449 bytes)

ושכר רבכש םיברל ףרטצה
תא
"םוי ביצנ"
"תעד דמל" שרדמה תיב לש
שרדמה תיבב הרותה דומיל תוכזב הכזו
הנשב דחא םוי
"םוי ביצנ"ב םיטרפ
:תבותכל הינפב וא
"תעד דמל"
ןגו תיב 5 וטוסאק בוחר
91160 םילשורי 16010 .ד.ת
02-6426432 :לט
lameddaat@ohr.israel.net :ינורטקלא ראוד

plaque2sm.jpg (8270 bytes)
המורתל

plaque1a.jpg (24939 bytes)

plaque2a.jpg (25581 bytes)
םילשוריב ןגו תיב תנוכשב 1990 - נ"שת תנשב דסונ "תעד דמל" שרדמה תיב
םיאיקבה םיקהבומ םימכח ידימלת םיכנחמו םינבר לש רוד רישכהל הרטמב
םינייד ,םינברכ ונהכי םהידומיל םויס רחאלש םיקסופבו ס"שב ידוסי ןפואב
.תוצופתבו לארשיב םיכנחמו

טשקב דוד השמ ברה ןואגה לש ורפס - "תעד דמל" םשה תא אשונ שרדמה תיב
ןרמ לש בורקה םדימלתו "תידומלתה הידפולקיצנאה" יכרועמ היהש ל"צז
לשו "קחצי תיב תסנכ" תבישיב ל"צז 'ץיבובייל רעב ךורב ברה ןואגה
."ברה זכרמ" תבישיב ל"צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה ןואגה ןרמ

HaRav Baruch Ber Leibovitch

ל"צז 'ץיבובייל רעב ךורב ברה


ל"צז טשקב דוד השמ ברה


ל"צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה

ל"הצל ישארה ברה רזוע ונב ןהכמ "תעד דמל" תלהנה ר"ויכ
א"טילש טשקב םחנמ םייח ברה מ"לא

"ןורבח" תבישי ךינח א"טילש טשקב בד ברה דכנה ןהכמ שרדמה תיב שארכ
.תונברל ךמסומו

HaRav Dov Baksht
טשקב בד ברה

5.jpg (10709 bytes)
טשקב םייח ברה