ןילוח •
תורוכב •
ןיכרע •
הרומת •
תותירכ •
הליעמ •
הדנ •
ןירדהנס •
תוכמ •
תועובש •
הרז הדובע •
תוירוה •
םיחבז •
תוחנמ •